GEBRUIKSVOORWAARDEN WERKMAN BLACK

Versie 03-05-2019

 

1. Definities

 • 1.  Afnemer: de contractpartner van de Leverancier, alsmede de Gebruikers van de Afnemer.
 • 2.  Documentatie: de beschrijving van de verschillende aspecten van het Systeem.
 • 3.  Gebruiker: werknemer van de Afnemer die toegang heeft tot het Portaal.
 • 4.  Hardware: stoffelijke voorwerpen, zoals de koffer, de sensoren en de computerapparatuur die onderdeel moeten uitmaken van het Systeem om te voldoen aan de Overeenkomst.
 • 5.  Leverancier: WERKMAN EQUINELYTICS B.V., een besloten vennootschap gevestigd en kantoorhoudende in Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69101906.
 • 6.  Overeenkomst: de onderliggende overeenkomst of bestelling, waarvan deze gebruiksvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken en inclusief eventuele latere aanvullingen of bestellingen, die van toepassing is op de levering van het Systeem en eventuele Accessoires door de Leverancier aan de Afnemer.
 • 7.  Portaal: de online software waartoe Software-as-a-Service-toegang (‘Saas’) wordt verleend om gedurende de looptijd van de Overeenkomst met het Systeem te communiceren.
 • 8.  Schriftelijk: onder de term ‘Schriftelijk’ wordt mede begrepen per e-mail, fax of enig ander elektronisch medium dat geschikt is voor langdurige raadpleging en opslag.
 • 9.  Software: computersoftware in objectcode (inclusief apps en firmware) die onderdeel moet uitmaken van het Systeem om aan de Overeenkomst te voldoen, met uitzondering van het Portaal.
 • 10.  Systeem: een werkende combinatie van Hardware en Software en relevante Documentatie bedoeld voor hoefsmeden en andere paardendeskundigen, waarmee de Afnemer de gang van het paard kan meten en weergeven door middel van onder meer sensoren op de hoef van het paard, dataverkeer en gebruik van het Portaal.
 • 11.  Accessoires: extra componenten voor het Systeem, inclusief extra sensoren, waarmee het Systeem kan worden uitgebreid.

 

2.  Voorwerp van de Overeenkomst

 • 1.  De Leverancier levert aan de Afnemer het bestelde Systeem en de bestelde Accessoires door middel van een fysieke overdracht naar een door de Afnemer aan te geven adres en op een door de Afnemer te kiezen wijze.
 • 2.  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst stelt de Leverancier het Portaal tevens beschikbaar door de Afnemer in staat te stellen een account in het Portaal aan te maken en te gebruiken voor maximaal één (1) Gebruiker of meer indien de Afnemer dit op de door Leverancier aangegeven wijze heeft besteld.
 • 3.  De Leverancier stelt het Portaal beschikbaar als Software-as-a-Service, waardoor het uiterlijk en de functionaliteit van het Portaal van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De Afnemer begrijpt en accepteert dit.
 • 4.  De Leverancier stelt de Afnemer in staat de gang van het paard te meten en weer te geven door middel van het Systeem en het Portaal. De Afnemer wordt geacht zijn professionele capaciteiten aan te wenden om de door Leverancier weergegeven gegevens te interpreteren. De Afnemer begrijpt dat de resultaten van metingen door het Systeem sterk afhankelijk zijn van de conditie van het paard, het daadwerkelijke gebruik van het Systeem, de omstandigheden van de meetomgeving inclusief ondergrond, de afstand tussen de verschillende Hardware-onderdelen en andere factoren die buiten de invloedssfeer van de Leverancier of zijn Systeem liggen.
 • 5. De verplichtingen voor de Leverancier zijn inspanningsverplichtingen, waarbij de Leverancier al het mogelijke zal doen om het Systeem en het Portaal op correcte wijze aan de Afnemer te leveren.

 

3. Licentie(s)

 • 1.  De Leverancier verleent de Afnemer hierbij, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor normaal gebruik van (a) alle Software die op het moment van levering deel uitmaakt van het Systeem, (b) het Portaal en (c) de Documentatie, welke licentie de Afnemer hierbij accepteert. De Afnemer is bevoegd om het Systeem te laten gebruiken door maximaal één (1) Gebruiker of zoveel meer binnen de eigen organisatie als waarvoor de Afnemer licenties heeft besteld. De Afnemer zal de Leverancier op de hoogte stellen als dit aantal wordt overschreden. Een dergelijke overschrijding heeft geen directe gevolgen voor het gebruik van de Software, maar wordt financieel verrekend conform het bepaalde in artikel 6.
 • 2.  Voor het gebruiksrecht gelden de volgende beperkingen:
 • Het is de Afnemer niet toegestaan om het Systeem of delen daarvan te verhuren, door derden te laten gebruiken of te gebruiken voor educatieve doeleinden of tijdens workshops.
 • Het is de Afnemer niet toegestaan het Systeem of delen daarvan te wijzigen.
 • De Afnemer mag de Documentatie alleen verveelvoudigen voor het aantal Gebruikers waarvoor de Afnemer betaalt. Vervolgens mogen de gemaakte kopieën alleen voor interne doeleinden worden gebruikt door het eigen personeel van de Afnemer. Verdere publicatie van de Documentatie is niet toegestaan.
 • Het is de Afnemer niet toegestaan de broncode van de Programmatuur na te maken door middel van reverse engineering. Indien de Afnemer informatie nodig heeft om de interoperabiliteit van de Software met computersoftware van hemzelf of van derden te verzekeren, zal de Afnemer aan de Leverancier een schriftelijk, gemotiveerd verzoek tot verstrekking van de benodigde informatie doen. De Leverancier zal de Afnemer vervolgens binnen redelijke termijn informeren of de Afnemer toegang krijgt tot de gevraagde informatie en onder welke voorwaarden deze wordt verstrekt.
 • Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere (intellectuele-)eigendomsrechten uit de Software en de Documentatie te verwijderen.
 • 3.  De Afnemer verbindt zich ertoe om de Software en de gegevens uit het Systeem regelmatig, maar minimaal één (1) keer per maand, te synchroniseren met het Portaal en om eventueel verstrekte (beveiligings)updates in het Systeem op te nemen.
 • 4.  De Afnemer deelt de gemeten gegevens via het Portaal met de Leverancier, zodat deze gegevens in geanonimiseerde vorm kunnen worden gebruikt voor onder meer benchmarking, data-analyse, wetenschappelijk onderzoek en andere statistische doeleinden.
 • 5.  De Leverancier is bevoegd te onderzoeken of de Afnemer de Software gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met de voorwaarden van de Overeenkomst. De Afnemer verplicht zich ertoe mee te werken aan een dergelijk onderzoek en de Leverancier daartoe toegang te verlenen tot de Locatie. De Leverancier draagt zowel zijn eigen kosten als de kosten van de Afnemer die met een dergelijk onderzoek gemoeid zijn.
 • 6 Het is de Afnemer niet toegestaan om in advertenties of andere uitingen het Systeem te koppelen aan producten die niet afkomstig zijn van de Leverancier of aan zijn gelieerde leveranciers van paardenproducten.

 

4. Eigendom en risico

 • 1.  De eigendom van de Hardware gaat op de Afnemer over op het moment van betaling van het in artikel 6.1 genoemde bedrag.
 • 2.  Het risico van beschadiging en/of verlies van het Systeem gaat op de Afnemer over op het moment van het eerste gebruik door de Afnemer. Het risico van beschadiging en/of verlies van de Hardware gaat reeds op het moment van verzending aan de Afnemer over op de Afnemer.
 • 3.  De Afnemer dient de instructies van de Leverancier voor het aanbrengen van de sensoren op de hoeven van paarden nauwkeurig op te volgen om het risico van foutieve metingen of incidenten te voorkomen. Dit houdt onder meer in dat de hoeven droog en vetvrij zijn voordat de sensoren worden aangebracht. De Leverancier deelt de instructies met de Afnemer via onder meer het Portaal. Indien de sensoren of andere onderdelen van de Hardware zichtbaar beschadigd zijn, dient de Afnemer deze onderdelen niet meer te gebruiken en ze te laten vervangen door nieuwe onderdelen van de Leverancier.
 • 4.  De Afnemer mag de Hardware uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel en nooit uitrusten met andere software dan de door de Leverancier verstrekte Software. Tevens mag de Afnemer in combinatie met de Hardware nooit accessoires of andere apparatuur gebruiken die niet door de Leverancier zijn geleverd of goedgekeurd.
 • 5.  Het Systeem is niet bedoeld voor het verwerken van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming. Eventuele schade of een eventuele boete als gevolg van dergelijk oneigenlijk gebruik komt voor rekening en risico van de Afnemer.

 

5. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

 • 1.  De Overeenkomst gaat in op de besteldatum of op de leverdatum, afhankelijk van welke eerder is, en eindigt na twee (2) jaar. Na deze eerste termijn wordt de Overeenkomst elk jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, onder voorbehoud van tussentijdse beëindiging.
 • 2.  Elk der partijen kan de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, zoals beschreven in het voorgaande lid.
 • 3.  Een partij heeft het recht om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang buiten rechte door middel van een Schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid jegens de andere partij ontstaat en onverminderd enig ander recht van de partij die zich op de ontbinding beroept, in het geval dat zich een van de volgende omstandigheden voordoet: a. Het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
 1. De wederpartij wordt in staat van faillissement verklaard;
 • c Aan de wederpartij is (voorlopige) surseance van betaling verleend; d. Het bedrijf van de wederpartij gaat in liquidatie.
 • 4.  In alle andere situaties dan genoemd in artikel 8 is ieder der partijen slechts bevoegd tot ontbinding van de Overeenkomst indien de andere partij, na een zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling met vermelding van een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (fundamentele) verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

6. Vergoeding en betaling

 • 1.  De Afnemer betaalt, eenmalig voor het ter beschikking stellen van de Hardware en periodiek voor het leveren van de diensten en de licentie met betrekking tot het gebruik van het Systeem, het in het aanbod, bij bestelling of op de webpagina van de Leverancier genoemde bedrag. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anderszins vermeld, zijn bedragen in euro’s en exclusief btw. Verzend- en verzekeringskosten komen voor rekening van de Afnemer.
 • 2.  De Leverancier kan vooruitbetaling verlangen voor levering van de Hardware en het ter beschikking stellen van het Systeem en het Portaal.
 • 3.  Indien de Afnemer het Systeem door meer Gebruikers wil laten gebruiken, is hij voor elke extra Gebruiker het bedrag verschuldigd dat vermeld staat in de prijslijst van de Leverancier. De meest actuele prijslijst is altijd beschikbaar op de website van de Leverancier of is verkrijgbaar bij de Leverancier.
 • 4.  De Afnemer betaalt het gefactureerde bedrag binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de correcte factuur. Indien de Afnemer meent dat een factuur niet correct is, stelt hij de Leverancier hiervan binnen tien (10) dagen na ontvangst van de betreffende factuur op de hoogte.
 • 5.  Indien de Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel niet nakomt, is de Leverancier gerechtigd zijn tegenprestatie (geheel of gedeeltelijk) op te schorten, waaronder het ontzeggen van toegang tot het Portaal, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of ongemakken die daardoor voor de Afnemer kunnen ontstaan.

 

7. Aansprakelijkheid

 • 1.  De Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of onrechtmatig handelen jegens de Afnemer, behoudens het overige in dit artikel en de Overeenkomst bepaalde.
 • 2.  Aansprakelijkheid op grond van het vorige lid is per incident of combinatie van soortgelijke en daarmee samenhangende incidenten beperkt tot maximaal de vergoeding die de Leverancier in de afgelopen twaalf (12) voorafgaande maanden op grond van de Overeenkomst van de Afnemer heeft ontvangen, en in ieder geval tot het maximumbedrag dat de verzekeraar in een bepaald geval daadwerkelijk aan de Leverancier uitkeert, minus een eventueel eigen risico.
 • 3.  Aansprakelijkheid van partijen voor indirecte of gevolgschade is volledig uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn gederfde winst, reputatieschade of gemiste besparingen.
 • 4.  De Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van zijn schade als bedoeld in het eerste lid van dit artikel indien de Afnemer de Leverancier in gebreke stelt wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen en de Leverancier niet binnen de vastgestelde redelijke termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan of de onrechtmatige situatie ongedaan heeft gemaakt. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.
 • 5.  De aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van de Overeenkomst vervallen wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het management van de Leverancier.

 

8. Overmacht

 • 1.  In geval van overmacht aan de zijde van een van de partijen worden de verplichtingen uit de Overeenkomst opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt.
 • 2.  De verplichtingen van de wederpartij worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. Deze opschorting geldt echter niet voor verplichtingen waarop de overmachtsituatie geen betrekking heeft en die reeds zijn ontstaan voordat de overmachtsituatie zich voordeed.
 • 3.  Indien de overmachtsituatie drie (3) maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren, is elk der partijen gerechtigd de Overeenkomst vroegtijdig buiten rechte schriftelijk te ontbinden, met dien verstande dat een zodanige vroegtijdige ontbinding niet meer mogelijk is indien de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk was verhinderd later is nagekomen, of indien de aard of omvang van de tekortkoming geen rechtvaardiging vormt voor een vroegtijdige ontbinding. In geval van vroegtijdige ontbinding vanwege overmacht is de Afnemer alsnog gehouden de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen van de overeengekomen prijs voor de periode voorafgaand aan het intreden van de overmachtsituatie te voldoen.
 • 4.  Onder overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt onder meer verstaan:
 • Overmacht bij leveranciers van de Leverancier;
 • Maatregelen van overheidswege;
 • Stroomuitval;
 • Uitval van internet en andere datanetwerken of telecommunicatiemiddelen;
 • Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan de betalingsonmacht van de Afnemer.

 

9. Overige

 • 1.  Artikel 3 (Licenties), 7 (Aansprakelijkheid) en overige bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals die omtrent rechtskeuze en de bevoegde rechter, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
 • 2.  De algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing.
 • 3.  Indien een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of niet-afdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in onderling overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling die de betekenis van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert.
 • 4 Mededelingen die de partijen elkaar op grond van de Overeenkomst doen, dienen Schriftelijk te worden gedaan. Mondeling overeengekomen toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij schriftelijk bevestigd door een van de partijen.
 • 5. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een aanvullende Schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. 5
 • 6. Het nalaten door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen, houdt niet in dat afstand wordt gedaan van dat recht of rechtsmiddel.
 • 7 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • 8.  Indien een geschil tussen partijen niet in der minne kan worden geschikt, is bij uitsluiting de rechter van de vestigingsplaats van de Leverancier bevoegd over het geschil te beslissen.
 • 9.  In geval van conflicten of interpretatieverschillen met betrekking tot vertaalde versies van de Overeenkomst of deze gebruiksvoorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

En de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN MECHANISCHE, ELEKTROTECHNISCHE EN ELEKTRONISCHE PRODUCTEN van Orgalime [pdf]